Dagrecreatiegebied De Schammer en Bloeidaal - Natuur in ontwikkeling

Langs de beken in de Gelderse Vallei is van oudsher een gevarieerd landschap met bloemrijke hooilanden, rietlanden en moerasbossen.

In Bloeidaal en De Schammer is dit landschap in ere hersteld. Op zandkopjes ontwikkelt droog grasland. In de lage delen komt grondwater aan de oppervlakte dat eeuwen geleden op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe in de grond gezakt is. Dit is ideaal voor hooiland met koekoeksbloemen en orchideeën. De graslandpercelen zijn van elkaar gescheiden door een singel van elzenhakhout. Dit wordt regelmatig afgezet, waardoor meerstammige bomen ontstaan. De wirwar van stammen werkt als een natuurlijk hek.

Bloeidaal is in 2007 ingericht en heeft zich inmiddels ontwikkeld met prachtige natte schrale graslanden, rietland en bloemrijk hooiland. Het vormt een trekpleister voor vogels als de kleine plevier, witgatje, boerenzwaluw, grutto, wulp, tureluur en wintertaling. In de winter van 2010-2011 is het agrarisch gebied rond boerderij 't Scham omgevormd tot natuurgebied De Schammer. De verwachting is dat de natuur hier zich net zo zal ontwikkelen als in Bloeidaal. Een deel van De Schammer is recreatiegebied en in beheer van de gemeente Leusden. Het natuurgedeelte is in eigendom en beheer bij Het Utrechts Landschap.

De Schammer in Leusden

Naast een recreatieve functie, heeft De Schammer ook een functie als opslagmogelijkheid van grote hoeveelheden regenwater.

Vogelkijkwand in de schammer

Door de vogelkijkwand en het informatiebord kunnen bezoekers vogels in De Schammer makkelijk herkennen en de natuur in Leusden beter beleven.
Het in 2011 nieuw aangelegde recreatie- en natuurgebied De Schammer ontwikkelt zich op een bijzondere manier. Met name voor vogels is het gebied een waar paradijsje geworden. In het voorjaar zijn er volop weidevogels te vinden zoals de kievit, tureluur en de oeverplevier. De torenvalk is bijna permanent aanwezig in het gebied en ook de lepelaar is al meerdere malen gesignaleerd.

TOP in de Schammer

In het dagrecreatiegebied de Schammer is een TOP overstappunt geplaatst.

Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit heerlijk te fietsen of te wandelen.

De TOP is te herkennen aan een zuil met informatie over de Grebbelinie en wat er nog meer te beleven is in de omgeving . Bij de TOP is te zien hoe akkers en weiland zijn omgetoverd tot een prachtig natuurgebied met veel recreatiemogelijkheden.